Vaše bezpečí
Cookies
EXPANDO global s.r.o.

Obchodní podmínky
pro prodej
na marketplace

I. Základní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky společnosti EXPANDO global s.r.o. , se sídlem: Poštovní 244, Třinec, 73961‌, IČO: 04978820‌, DIČ: 04978820‌, zapsané  upravují pravidla spolupráce při uzavření smlouvy o prodeji na on-line tržišti (dále “Smlouva”).
2. Stanoví-li Smlouva něco jiného než tyto podmínky, použije se ustanovení Smlouvy. 

‌II. Výklad pojmů

1. Pro přehlednost zde uvádíme pojmy, které ve smlouvě často používáme:

Marketplace“ – je typ online tržiště, na kterém je konkrétním operátorem zajišťován distanční prodej produktů různých prodejců – konkrétně je to každý Marketplace dle Objednávky;

Prodejní účet“ – je (námi) založený a zaregistrovaný účet na Marketplace, přes který se nabízí Vaše produkty zákazníkům a na který inkasujete peníze za své Prodeje,

Prodeje“ – jsou objednávky produktů provedené přes Marketplace a ve kterých Vy vystupujete jako Prodávající a jsou realizovány přes Prodejní účet.

Zákazník“– osoba, která si objednává a platí Vaše produkty prostřednictvím Marketplace.

III. Způsob uzavření smlouvy
a rozsah poskytovaných služeb

1. Smlouva o spolupráci při prodeji na on-line tržišti obsahuje všechna základní práva a povinnosti smluvních stran a uzavírá se v podobě schválené dohodou všech stran v písemné formě. V případě, že smluvní ustanovení stanoví něco jiného, než ustanovení Obchodních podmínek, použije se smluvní ustanovení.

2. Rozsah poskytovaných služeb včetně jejich cen je stanoven v příloze 1 Smlouvy - Objednávka.

IV. Ochrana důvěrných informací

1. Důležitá je pro nás vzájemná důvěra. Dohodli jsme se, že za důvěrné budeme považovat veškeré informace, které se o Vás dozvíme, nebo které nám poskytnete, pokud tyto informace nejsou veřejně dostupné. Zaručujeme Vám, že tyto informace použijeme pouze pro účely poskytování služeb dle této smlouvy a že budeme závazek mlčenlivosti dodržovat i po ukončení poskytování služeb. Samozřejmě zajistíme, že výše uvedený závazek budou dodržovat také naši zaměstnanci a popřípadě obchodní partneři, které 4využíváme k poskytování služeb.

2. Stejně tak naše postupy a metodiky jsou naším obchodním tajemstvím, proto jsme se dohodli, že veškeré dokumenty, postupy a metodiku, se kterou se v průběhu naší spolupráce setkáte, neposkytnete bez našeho předchozího souhlasu žádné další osobě. To platí i po ukončení naší spolupráce.

3. Nesdělíte-li nám písemně po uzavření této smlouvy Vaší výhradu, máme za to, že můžeme používat logo a jméno vaší společnosti pro účely reference (rozhovory v médiích, účast na konferencích, uvedení na propagačních materiálech.)

V. Ochrana osobních údajů

1. Stejně jako je důležitá naše vzájemná důvěra, je pro Vás zajisté důležitá důvěra Vašich klientů. Abyste jim mohli zaručit bezpečnost jejich osobních údajů a zároveň i bezpečnost osobních údajů svých, a to i ve světle GDPR, o kterém už jste jistě slyšeli, domluvili jsme se na následujících pravidlech.

2. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s platným právem České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů, GDPR a jinými právními předpisy. V tomto vztahu budeme my, Poskytovatel, vystupovat jako Zpracovatel a Vy, tedy Objednatel, jako Správce osobních údajů. 

3. Další podrobnosti ohledně ochrany osobních údajů, které budou zpracovávány na základě této smlouvy, jsou upraveny v Podmínkách zpracování osobních údajů (dále jen „Podmínky“), které jsou Přílohou 4 této Smlouvy, na které tímto odkazujeme a se kterými souhlasíme.

4. Abychom věděli, o co přesně se jedná, tak za osobní údaje budeme pro účely této Smlouvy považovat osobní údaje popsané v bodě 9 tohoto oddílu (dále jen „Osobní údaje“).

5. Ustanovení ohledně zpracování Osobních údajů budou účinné po dobu trvání Smlouvy o spolupráci nebo do okamžiku, kdy skončíme s poskytováním služeb na jejím základě, podle toho, co z toho nastane později.

6. V případě, že Smlouvu nebo zpracování osobních údajů bude kdokoliv z nás jakkoliv ukončovat, musíme my (Zpracovatel) bez odkladů zlikvidovat Osobní údaje a jejich kopie, které nám byly poskytnuty na základě této Smlouvy, pokud nám platný právní řád nestanoví něco jiného. Stejně tak je jsme povinni zlikvidovat Osobní údaje, pokud nám k tomu Vy dáte pokyn, případně Vám musíme Osobní údaje předat a jejich kopie zlikvidovat.

7. Naším účelem pro zpracování Osobních údajů bude zpracovávat Osobní údaje dle této Smlouvy a Podmínek za účelem plnění této Smlouvy, jejímž obsahem je zejména poskytování rad a pomoci s prodejem produktů na Eshopu, v rozsahu stanoveném v příloze 1 (Objednávka). K tomu neodmyslitelně patří zpracovávání informací o zákaznících a potenciálních zákaznících Správce.

8. Budeme zpracovávat Osobní údaje těchto subjektů údajů:‌

i. Vašich zákazníků a potenciálních zákazníků

ii. Vašich zaměstnanců a osob v podobném postavení, přičemž Osobní údaje těchto subjektů budou zpracovávány v souvislosti s vykonáváním činností dle této Smlouvy.

9.  Abychom mohli plnit naší smlouvu, budeme jako Zpracovatel pro Vás oprávněni zpracovávat tyto Osobní údaje subjektů údajů:‌

i. identifikační, kontaktní a obdobné údaje zákazníka (jméno, příjmení, adresa, telefon, historie nákupů, IP adresy, cookies); u podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo;

‌ii. identifikační a kontaktní údaje Vašich zaměstnanců a osob v obdobném postavení, zejména přístupové údaje k doméně, na které je Eshop provozován, a k e-mailové schránce, která je k doméně registrována; ‌

iii. informace potřebné pro identifikaci dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;‌iv. další osobní údaje dle Vašeho pokynu.

‌10. Je dost možné, že abychom mohli plnit naši část dohody, budeme muset spolupracovat i s jinými osobami, kterým budeme muset nějaké Osobní údaje poskytnout. Tyto osoby tím pádem budou také v postavení zpracovatelů. V Podmínkách v příloze najdete postupy, jakými můžeme takové další zpracovatele přibrat. O těchto následujících zpracovatelích víme už dopředu, proto nám dáváte souhlas, že můžeme zapojit tyto další zpracovatele:
- ‌fyzické osoby, které jsou ve smluvním vztahu se zpracovatelem a splňují podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele dané Nařízením a právními předpisy,‌

- společnost ZONER software, a.s., se sídlem Nové sady 18, 602 00 Brno, IČ: 49437381,‌

- společnost skupiny Google, zejména společnosti Google Commerce Limited, se sídlem 70 Sir John Rogerson’s Quay, 2 Dublin, Ireland a společnosti Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, jejichž produkty jsou nebo mohou být užívány k plnění ujednání.

- společností Amazon Web Services EMEA Sàrl. 38 Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg‌

- společností salesforce.com, inc., 50 Fremont St, Suite 300, San Francisco, California 94105

- ‌zpracovatele, jejichž užití bude sjednáno nebo bude vyplývat ze Smlouvy o spolupráci, přičemž v tomto případě smluvní strany provedou konzultace tak, aby bylo sjednáno zapojení zpracovatele, který splňuje podmínky dané Nařízením a právními předpisy. 

VI. Odpovědnost
Objednatele a Poskytovatele

1. Odpovídáme Vám za řádné a včasné plnění svých závazků. Naše závazky splníme ve vzájemně dohodnutých termínech nebo v termínech odpovídajících povaze dané povinnosti nebo obchodním zvyklostem. Stejně tak Vy máte povinnost plnit ve stanovené lhůtě závazky vůči nám.

2. S ohledem na prodej produktů musíme myslet také na práva duševního vlastnictví a dodržování právních předpisů. Tímto potvrzujete, že držíte patřičná autorská a licenční práva k produktům, které pro Vás propagujeme a prodáváme na Prodejních účtech. Zároveň prohlašujete, že máte oprávnění k prodeji k těchto produktů ve všem zemích, kam se produkty prodávají, a prodejem produktů nedochází k porušení žádných nároků z hlediska práv duševního vlastnictví ani k porušení jiných právních předpisů v České republice i země, kam jsou produkty prodávány. Potvrzujete, že veškeré právní předpisy zemí, do kterých jsou produkty prodávány (zejména předpisy týkající se ochrany spotřebitelů či povolení jednotlivých zemí k prodeji daných typů produktů), jsou dodržovány.

3. Kdyby i přes výše uvedené nastala situace, kdy by třetí strana po nás uplatňovala jakékoliv nároky vyplývající z duševního vlastnictví k předmětům prodeje nebo z porušení právních předpisů, slibujete nám, že tyto nároky převezmete a vypořádáte sami. Pokud by nám přece jen vznikla v souvislosti s uplatněním nároků vyplývajících z práv duševního vlastnictví třetích stran či porušení právních předpisů jakákoliv škoda zavazujete se nám tuto škodu v plné výši nahradit.

4. Prodej zboží do zahraničí sebou nese i právní a daňové aspekty a povinnosti, které musíte řešit. Naše společnost nemá oprávnění v těchto otázkách radit a proto jakékoliv informace z naší strany (vyjma prodeje na marketplaces) jsou nezávazné a plná odpovědnost nároků či povinností z hlediska daní, účetnictví a státních orgánů leží plně na vás.

5. Prosím vezměte také na vědomí, že jednotlivé Marketplace nejsou stranou této smlouvy, a proto jejich jednání, postupy a pravidla nemůžeme nijak ovlivnit ani je touto smlouvou k čemukoli zavázat. Marketplace je tedy třetí, nezávislou stranou, která nezávisle na našich ujednáních a dle svého vlastního uvážení reguluje pravidla prodeje. My proto nemůžeme nést jakoukoliv odpovědnost za případné škody, která Vám vzniknou v souvislosti s jakýmkoliv jednáním nebo opatřením kteréhokoliv Marketplace. V takovém případě bude nezbytné se obrátit s Vaším nárokem přímo na konkrétní Marketplace.

6. Neodpovídáme Vám také za újmu, pokud porušení příslušného závazku způsobily okolnosti, které vylučují naši odpovědnost. Považujeme za ně hlavně vyšší moc, například přírodní pohromy a stávky, případně jiné překážky, které nastaly nezávisle na naší vůli a které jsme v době vzniku závazku nemohli rozumně předvídat. Za tyto překážky považujeme také technické skutečnosti, obchodní podmínky či jednání Marketplace, které nemůžeme ovlivnit.

Příloha Obchodních Podmínek
č. 1 – Služby

Zde popisujeme podmínky poskytovaných služeb, které si u nás můžete objednat.

A. Aktivace účtu

Zajistíme postupně tyto činnosti:

● vytvoření a nastavení Prodejního účtu v zemích dle objednávky
● nastavení parametrů dopravy vašich produktů
● nastavení bankovních účtů pro přijímání plateb za produkty
● asistence s procesem verifikace Prodejního účtu (do zalistování prvního produktu)
● zalistování Vašich produktů v množství dle objednávky

Protože Marketplace vyžaduje dokumenty k verifikaci Prodejního účtu, bude potřeba dodat některé dokumenty - zejména kopie občanských průkazů vlastníků Vaší společnosti, potvrzení o bankovních účtech společnosti, účty za telefon apod. majitelů společnosti, v některých případech i překlad stanov či společenské smlouvy. Tento výčet dokumentů nemusí být úplný a vychází z povinnosti Marketplace jako platebního ústavu znát s jistotou konečnou identifikaci příjemce peněz v souladu s legislativou proti praní špinavých peněz. Bez těchto dokumentů nebude možné Aktivaci účtu dokončit.

B. Zákaznická podpora

Budeme poskytovat služby zákaznické podpory Vašim zákazníkům podle následujícíchpravidel:

● Reakční doba zákaznické podpory je (v pracovní dny 9:00-18:00): do 24 hodin od obdržení požadavku
● Cena zákaznické podpory se platí měsíčně dle dohodnuté ceny v Objednávce. Tato cena se poměrně zvyšuje s počtem odbavených ticketů dle tabulky níže.
● Ticketem je rozuměn jeden zákaznický požadavek (také požadavek Objednatele) v jedné věci, ať už je komunikován emaily či telefonním hovorem, bez ohledu v jakém jazyce či zemi je vyřizován.
● Překročí-li objem ticketů zákaznické podpory limit pro vyšší balíček, vyšší balíček se bude účtovat automaticky
● Pokud máte zájem můžete v rámci EU využít naše vratkové štítky, které Vaše zboží doručí od zákazníka z jakékoliv země až přímo k Vám ať už to do Česka nebo Slovensko. Ceník platný od 1.8.2024 následující:
Ceník platný do 1.8.2024 následující:
C. EXPANDO APP

● náš software (dále "EXPANDO APP") pro Vás synchronizuje produktová data z feedu (datového souboru obsahujícího informace o produktech poskytnutého od Vás na veřejné URL adrese), na Marketplace – konkrétně skladový počet produktů a cenu produktů
  ● EXPANDO APP prostřednictvím administračního rozhraní pro Vás umožňuje:
● zobrazovat, filtrovat a exportovat všechny objednávky produktů,
● zobrazovat denní a měsíční statistiky Prodejů,
● upozorňovat emailem na pozdě odeslané balíky s objednanými produkty,
● a další funkce tak, jak je budeme postupně přidávat.
● softwarová služba bude dostupná 99% času, pokud nikoliv, nabídneme Vám přiměřenou slevu
● cenovou politiku produktů pro Vás podle Vašeho pokynu můžeme nastavit různě pro různé Marketplace
● pro funkčnost softwaru nám musíte dodat pravidelně aktualizovaný datový soubor na veřejné URL adrese tak, aby ho náš software mohl zpracovat
● aktualizace skladů a cen probíhá každých 10 minut, ale nemůžeme zaručit, že veškeré synchronizace provede i konkrétní Marketplace.
● Měsíční cena za EXPANDO APP je specifikována v objednávce. Skládá se z fixního měsíčního poplatku a transakčního poplatku, který se počítá dle bodu E. této smlouvy. Je-li dohodnuta služba Account managera dle bodu D. také formou Provize z prodejů, transakční poplatek za EXPANDO APP se nepočítá. 
● Součástí ceny za EXPANDO APP je také Provize z Autopriceru dle bodu F., není-li dohodnuto jinak.


D. Služby Account manažera
● Náš odborník Vám bude poskytovat poradenské služby – zejména co se týče publikace produktů, komunikace s Marketplace, poradenství ohledně zasílání produktů na sklady Marketplace apod.
  ● Vaše otázky a pokyny je třeba napsat e-mailem (nikoliv telefonicky), ale pro vysvětlení můžete samozřejmě zavolat.

Proces zalistování produktů bude probíhat takto:

● nejprve nám musíte poskytnout produktová  data – název produktu, popis produktu (min. 3 věty), varianty produktu, cenu a skladovou dostupnost, minimálně 1 fotku na bílém pozadí s rozlišením minimálně 1000px (a bez loga) a další data, která pro danou kategorii produktu vyžaduje Marketplace – všechna data je třeba dodat v jednom souboru vystaveném na veřejné URL adrese či doplnit do on-line tabulky dle našich konkrétních pokynů a doporučení.
  ● my následně Vámi poskytnutá produktová data zalistujeme dle dohody na Marketplace v daném jazyce do dané země
  ● data nám poskytnete v jazyce Marketplace, nebo je můžeme přeložit za příplatek (dle objemu textu a jazyka).

E. Provize z Prodejů

● Pokud jsme si v Objednávce (Příloha č.1 Smlouvy) dohodli, máme v případě realizovaných Prodejů, po dobu platnosti této smlouvy, nárok na provizi z  Prodejů.

  ● Provize se vypočítá ze souhrnné ceny všech Prodejů Objednatele přes Prodejní
účty za daný měsíc, z částky bez DPH. Částka se vypočítá jako konečná cena, kterou za produkty uhradí zákazník. V případě, že je Zákazníkovi přičtena cena dopravy, ta není do provize započítána.

F. Provize z Autopriceru
Pokud jsme si v Objednávce (Příloha č.1) dohodli, máme nárok na část ceny produktů z Prodejů, které na Marketplace prodáte za vyšší cenu. Není-li tam Provize specifikována, počítá se 30% z navýšené ceny.
  ● Provize se počítá jako % podíl z rozdílu Vaší ceny produktu (kterou posíláte do naší Softwarové služby nebo nastavujete jako prodejní cenu v naší aplikaci) a opravdovou prodejní cenu, za kterou se produkt na Marketplace prodá - bez poštovného a DPH.
  ● Poplatky a provize Marketplace se do výpočtu této Provize nezohlední.
  ●Nedohodneme-li se jinak - zavazujete se zachovávat na Marketplace stejné ceny, jako máte na eshopu v dané zemi. Nemáte-li v dané zemi eshop, počítá se jako prodejní cena ta, za kterou prodáváte produkt na svém eshopu.


Příklad:
Prodejní cena vašeho produktu bez poštovného (ve zdroji či EXPANDO APP) je stanovena jako 100 EUR
  ●Zboží má při prodeji přes prodá díky Softwarové služby za 120 EUR
  ● DPH v Německu bude 20% proto je základ navýšené ceny 100 EUR a rozdíl je
16,7 EUR
  ●Z částky 16,7 EUR nám při provizi 30% zůstane 4,99 EUR a Vám 11,67 EUR


Příloha č. 3 – Podmínky zpracování osobních údajů

1. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1.1.1.1. V návaznosti na oddíl IX Smlouvy a proto, aby bylo jasné, co vlastně kdo může, a co ne, tak se my, tedy Zpracovatel, zavazujeme, že podle těchto Podmínek zpracování osobních údajů (dále jen Podmínek):
‌i. budeme zpracovávat Osobní údaje jenom na základě Vašich doložených pokynů (a to i v otázkách předání Osobních údajů do třetí země nebo jejich předání mezinárodní organizaci), přičemž tyto pokyny mohou vyplývat buď ze Smlouvy o spolupráci, nebo nám mohou být dány přímo pro konkrétní případ; ‌
ii. zajistíme, aby všechny osoby oprávněné zpracovávat Osobní údaje byly zavázány k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala povinnost mlčenlivosti upravená v zákonech; 
‌iii. přijmeme opatření požadovaná podle článku 32 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) - to znamená, že Osobní údaje budeme uchovávat v bezpečí; 
‌iv. se budeme ohlížet na povahu zpracování, budeme Vám nápomocni prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Vaší povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů dle Nařízení (to znamená, že pokud od Vás někdo bude něco ohledně Osobních údajů chtít, my Vám rádi pomůžeme a poskytneme potřebná data); ‌
v. budeme Vám napomáhat při zajišťování zabezpečení Osobních údajů podle GDPR (konkrétně čl. 32 až 36 GDPR); ‌
vi. v souladu s Vaším rozhodnutím všechny Osobní údaje buď vymažeme, nebo Vám je vrátíme po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním a vymažeme existující kopie; 
‌vii. poskytneme Vám všechny informace potřebné k tomu, abychom mohli doložit plnění povinností podle těchto Podmínek a GDPR, umožníme audity, včetně inspekcí, prováděné Vámi nebo jiným auditorem, kterého jste pověřili, a k těmto auditům přispějeme;
viii. ohlásíme Vám bez zbytečného odkladu jakékoliv porušení zabezpečení Osobních údajů.

2. ZAPOJENÍ DALŠÍCH ZPRACOVATELŮ

2.1. Jak jsme již psali ve Smlouvě, budeme muset možná spolupracovat s některými dalšími osobami, o kterých ještě dopředu nevíme. Tímto nám udílíte obecné povolení se zapojením dalších zpracovatelů. Zavazujeme se, že v případě zapojení dalšího zpracovatele dodržíme podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele podle čl. 28 odst. 2 a 4 GDPR a těchto Podmínek.
2.2. V případě, zapojení dalších zpracovatelů Vás budeme informovat o veškerých zamýšlených změnách, týkajících se dalších zpracovatelů.
2.3. Poskytneme Vám lhůtu 10 pracovních dní ode dne doručení informace podle čl. 2.2 těchto Podmínek, abyste nám mohli sdělit námitky, resp. nesouhlas se zapojením dalších zpracovatelů. Pokud nám nesdělíte své námitky, resp. nesouhlas se zapojením dalšího zpracovatele, má se za to, že se zapojením dalšího zpracovatele souhlasíte.
2.4. Nad rámec zmíněného obecného souhlasu podle čl. 2.1 těchto Podmínek tímto také souhlasíte se zapojením dalších zpracovatelů, které jsme uvedli přímo ve Smlouvě

3. POVINNOSTI K ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Vzhledem k tomu, že Osobním údajům a jejich ochraně přikládáme velkou důležitost, přijmeme technická, organizační a jiná opatření, která zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání s nimi. Zejména jsme přijali vnitřní organizační opatření v podobě mj. interních předpisů, závazků mlčenlivosti, omezených přístupů a zabezpečených prostor a dále technická opatření v podobě zabezpečených připojení a přístupů k Osobním údajům, přičemž veškerá opatření jsou pravidelně hodnocena a posuzována z hlediska zajištění bezpečnosti zpracování. ‌
3.2. Domluvili jsme se, že budeme vzájemně spolupracovat na tom, aby byl účel těchto Podmínek zachován, tedy mj. na bezpečném předávání Osobních údajů. Také jsme se domluvili, že se budeme vzájemně informovat o všem podstatném týkajícím se těchto Podmínek, zejména o:‌
i. jakýchkoliv okolnostech, které by mohly mít vliv na ochranu Osobních údajů a nakládání s nimi, tj. zejména o jakékoliv poruše, výpadku, nefunkčnosti či jiném nedostatku opatření přijatých za účelem zajištění této ochrany, přičemž jsme povinni v úzké spolupráci ihned po zjištění takové okolnosti učinit všechny kroky a opatření nezbytné k odstranění (resp. k zamezení pokračovaní) takového špatného stavu;‌
ii. jakémkoliv auditu, prověrce nebo opatřeních prováděných (nebo přijatých) orgánem veřejné moci příslušným pro oblast ochrany osobních údajů (typicky úřady).

4. ODPOVĚDNOST

‌4.1. Zavazujeme se uhradit Vám škodu vzniklou tím, že jsme porušili své povinností Zpracovatele podle těchto Podmínek. Odpovídáme pouze za prokázanou škodu, kterou způsobíme zanedbáním svých povinností dle této Smlouvy, a to maximálně do výše ceny objednaných služeb v celkové výši 3 měsíčních plateb.‌
4.2. Vy se zavazujete, že nám uhradíte škodu vzniklou tím, že jste porušili Vaše povinnosti Správce podle těchto Podmínek.‌
4.3. V případě, že v souvislosti se zpracováním podle těchto Podmínek bude zahájeno jakéhokoliv řízení, bude hrozit jakákoliv sankce nebo vznik nebo přiznání jakékoliv újmy, poskytneme si navzájem veškerou součinnost k tomu, abychom takové špatné důsledky pro kteroukoliv Smluvní stranu udrželi na minimu.‌

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

‌5.1. Jakákoliv změna nebo dodatek těchto Podmínek musí být písemný a musí ho obě strany Smlouvy podepsat.‌
5.2. Neplatnost nebo nesrozumitelnost některého z ustanovení Podmínek nemá vliv na platnost ostatních ustanovení Podmínek.‌
5.3. Zavazujeme se poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost a podklady pro zajištění bezproblémové a efektivní realizace těchto Podmínek, a to především v případě jednání s Úřadem na ochranu osobních údajů nebo s jinými veřejnoprávními orgány.‌